Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niżej wymienione określenia użyte w Regulaminie, w różnych formach gramatycznych, oznaczają:
  1. Sklep – sklep internetowy „Antykwariat SYNOPSIS” dostępny pod adresem strony internetowej: •;
  2. Serwis internetowy sklepu – strona internetowa Sklepu, dostępna pod adresem strony internetowej: • oraz jej podstrony;
  3. Użytkownik serwisu – osoba korzystająca z Serwisu internetowego sklepu;
  4. Sprzedawca:
   1. Kajetan Tyrk, prowadzący działalność gospodarczą: „Antykwariat Synopsis Kajetan Tyrk”, al. Piastów 1/8U, 70-325 Szczecin, posiadający NIP: 8513099723 albo
   2. Agnieszka Giergiel, prowadząca działalność gospodarczą: „Adrano Agnieszka Giergiel”, ul. Legionów Dąbrowskiego 16/11, 70-337 Szczecin;
  5. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie i zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży;
  6. Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, której zawarcie nie było związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego nabywcy;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę sztuk Towaru;
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r., mająca za przedmiot Towar;
  9. Towar – rzecz ruchoma prezentowana na stronie internetowej Sklepu jako dostępna do sprzedaży;
  10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Właścicielem Sklepu jest Kajetan Tyrk, prowadzący działalność gospodarczą: „Antykwariat Synopsis Kajetan Tyrk”, al. Piastów 1/8U, 70-325 Szczecin, posiadający NIP: 8513099723.
 3. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są umowami zawieranymi na odległość, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Umowy te nakładają na Nabywcę obowiązek zapłaty.
 4. Faktury wystawiane w związku z Umowami sprzedaży przez Sprzedawcę – Kajetana Tyrk (ust. 1 pkt 4 lit. a) są fakturami podatnika podmiotowo zwolnionego z VAT, z uwagi na korzystanie przez tego Sprzedawcę z podmiotowego zwolnienia z VAT.

§ 2. Rejestracja w Serwisie internetowym sklepu

Złożenie Zamówienia na określony Towar w Serwisie internetowym sklepu wymaga rejestracji. Podczas rejestracji, Użytkownik serwisu zapoznaje się z treścią Regulaminu, podaje w formularzu wymagane dane oraz potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację. Przez potwierdzenie rejestracji w Serwisie internetowym sklepu, Użytkownik serwisu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umów sprzedaży.

§ 3. Sposób złożenia Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, konieczne jest złożenie Zamówienia na określony Towar w Serwisie internetowym sklepu. Złożenie Zamówienia możliwe jest również drogą telefoniczną – pod numerem: +48 516 411 314, w dni robocze i w soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10:30 do 16:30.
 2. Przed potwierdzeniem przez Nabywcę złożenia Zamówienia, Nabywcy udzielana jest informacja o osobie Sprzedawcy, spośród osób wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 4.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi wyrażenie woli Nabywcy związania się Umową sprzedaży zawieraną ze Sprzedawcą, a także potwierdzenie wiedzy Nabywcy, że Zamówienie związane jest z obowiązkiem zapłaty.

§ 4. Informacje dla Konsumenta

Bezpośrednio przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia, Sprzedawca udziela Konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Informacja przedstawiana jest Konsumentowi w Serwisie internetowym sklepu. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca weryfikuje dostępność Towaru i informuje Nabywcę o możliwości realizacji Umowy sprzedaży.
 2. Po potwierdzeniu możliwości realizacji Umowy sprzedaży, Sprzedawca wystawia i wydaje Nabywcy dokumenty fiskalne wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (paragon lub fakturę). Nabywca wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę dokumentu fiskalnego (paragonu lub faktury) w formie elektronicznej.
 3. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru, Sprzedawca informuje o tym fakcie Nabywcę w wiadomości email.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Umowy sprzedaży, wskutek podania przez Nabywcę nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych podczas rejestracji w Serwisie internetowym sklepu, utraty aktualności danych Nabywcy oraz niewprowadzenia aktualnych danych przed złożeniem Zamówienia.

§ 6. Płatność za Towar

 1. Ceny za Towar przedstawiane są w Serwisie internetowym sklepu i określone są w złotych polskich, obejmują one należny podatek VAT i wszelkie inne należności o charakterze publicznoprawnym. Ceny za Towar przedstawiane w Serwisie internetowym sklepu nie obejmują:
  1. kosztów dostawy Towaru; informacje dotyczące kosztów poszczególnych sposobów dostawy Towar przedstawiane są jednak w Serwisie internetowym sklepu;
  2. kosztów związanych z płatnością za Towar; informacje dotyczące kosztów związanych z poszczególnymi metodami płatności za Towar przedstawiane są w Serwisie internetowym sklepu.
 2. Formami płatności za Towar dla Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego są:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego numer podany jest w powiadomieniu o przyjęciu Zamówienia;
  2. płatność za pośrednictwem operatora płatności online Przelewy24;
  3. płatność gotówką przy odbiorze Towaru.

§ 7. Dostawa Towaru

 1. Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Nabywcę podczas rejestracji lub inny adres podany podczas składania Zamówienia. Miejsce dostawy Towaru jest ograniczone do terytorium Polski; dostawa Towaru za granicę jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Dostawa Towaru może zostać zrealizowana przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości wyboru sposobu dostawy Towaru dla określonych rodzajów Towaru. Wyboru sposobu dostawy Towaru, spośród dostępnych w Serwisie internetowym sklepu dla wybranego rodzaju Towaru, dokonuje Nabywca podczas składania Zamówienia.
 3. Podczas odbioru przesyłki z Towarem, Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń lub braków osobie realizującej dostawę.
 4. Nabywca zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedawcy na kwotę zgodną z cennikiem dostawcy, w przypadku gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu dla dostawy Towaru, o którym Nabywca nie powiadomił uprzednio Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem przez Nabywcę błędnego lub niedokładnego adresu dla dostawy Towaru.

§ 8. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego emailem lub pocztą tradycyjną). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Użycie tego formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie informacji, dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 5. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy; Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody płatności, jak użyta przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu dla zwrotu Towaru wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Równocześnie ze zwrotem Towaru, Konsument zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego od Sprzedawcy paragonu.
 8. Zwrotu Towaru należy dokonać przesyłką pocztową, kurierską lub w inny wybrany sposób na adres: „Antykwariat Synopsis Kajetan Tyrk”, al. Piastów 1/8U, 70-325 Szczecin; w przypadku umów zawieranych ze Sprzedawcą – Agnieszką Giergiel, wysłanie przesyłki na wyżej wskazany adres jest równoznaczne z wysłaniem Sprzedawcy podlegającego zwrotowi Towaru. W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia Towaru podczas transportu, Sprzedawca zaleca wybór takiego samego sposobu transportu Towaru, jaki został użyty dla jego dostawy do Konsumenta.
 9. Konsumenta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi również ryzyko uszkodzenia Towaru podczas zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

§ 9. Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca udziela Nabywcy będącemu Konsumentem rękojmi za wady Towaru, według zasad wynikających z art. 556 do 576 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r.
 2. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z uprawnienia odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 560 § 1 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. oraz zwrotu Towaru w związku ze skorzystaniem z tego uprawnienia, Nabywca, równocześnie ze zwrotem Towaru, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego od Sprzedawcy paragonu.
 3. Sprzedawca, w związku z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r., wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w odniesieniu do Umów sprzedaży zawieranych z Nabywcami niebędącymi Konsumentami.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca może kontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu następujących metod:
  1. pocztą elektroniczną – pod adresem email: monetyszczecin@gmail.com;
  2. drogą telefoniczną – pod numerem: +48 516 411 314, w dni robocze i w soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10:30 do 16:30;
  3. pocztą tradycyjną – pod adresem: „Antykwariat Synopsis Kajetan Tyrk”, al. Piastów 1/8U, 70-325 Szczecin.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży zawartej z Nabywcą niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Prezentacja Towaru na stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Towary, których dotyczą informacje zamieszczane w dziale: „Archiwum” Serwisu internetowego sklepu, nie są dostępne do sprzedaży; wyłącznym celem zamieszczania informacji we wskazanym wyżej dziale Serwisu internetowego sklepu jest przedstawienie profilu działalności Sklepu.
 4. Prawo autorskie do treści (słownych, graficznych, dźwiękowych lub multimedialnych) zamieszczonych w Serwisie internetowym sklepu przysługuje, o ile nie wskazano inaczej, Sprzedawcy. Sprzedawca wyraża zgodę na pobieranie i zapisywanie tych treści przez Użytkowników serwisu wyłącznie w celach związanych ze złożeniem Zamówienia oraz zawarciem Umowy sprzedaży. 
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem •. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane są w Serwisie internetowym sklepu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, za wiążące uznaje się brzmienie Regulaminu z dnia złożenia Zamówienia przez Nabywcę.

Załącznik nr 1

Wzór informacji dla Konsumenta – informacja udzielona Konsumentowi, zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

 1. Zawarta ze Sprzedawcą umowa jest umową sprzedaży, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Na jej podstawie, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi zamówionego Towaru, a Konsument jest zobowiązany do odbioru Towaru oraz zapłaty Sprzedawcy ceny. Rodzaj i liczba sztuk wybranego Towaru określone są przez Konsumenta podczas składania Zamówienia.
 2. Sprzedawcą jest  Kajetan Tyrk, prowadzący działalność gospodarczą: „Antykwariat Synopsis Kajetan Tyrk”, al. Piastów 1/8U, 70-325 Szczecin, posiadający NIP: 8513099723 albo Agnieszka Giergiel, prowadząca działalność gospodarczą: „Adrano Agnieszka Giergiel”, ul. Legionów Dąbrowskiego 16/11, 70-337 Szczecin; wskazanie jednej z wyżej wymienionych osób, jako Sprzedawcy, następuje przed potwierdzeniem przez Nabywcę złożenia Zamówienia.
 3. Oświadczenia dotyczące odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bądź rękojmi za wady powinny być składane Sprzedawcy w następujący sposób: pocztą tradycyjną – na adres: „Antykwariat Synopsis Kajetan Tyrk”, al. Piastów 1/8U, 70-325 Szczecin (w przypadku umów zawieranych ze Sprzedawcą – Agnieszką Giergiel, wysłanie oświadczenia na wyżej wskazany adres jest równoznaczne z wysłaniem oświadczenia do Sprzedawcy) lub pocztą elektroniczną – pod adresem email: monetyszczecin@gmail.com. W innych sprawach, możliwy jest również kontakt telefoniczny – pod numerem: +48 516 411 314, w dni robocze i w soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10:30 do 16:30.
 4. Cena za Towar, a w tym koszt poszczególnych metod dostawy Towaru i sposobów płatności za Towar, przedstawiana jest w Serwisie internetowym sklepu podczas składania Zamówienia.
 5. Informacje na temat dostępnych metod płatności za Towar i terminów zapłaty ceny oraz sposobów dostawy Towaru i przewidywanych terminów dostawy są przedstawiane podczas składania Zamówienia.
 6. Informacja o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży:
  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
  3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Towaru.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną – emailem). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Użycie tego formularza nie jest obowiązkowe.
  5. Informacja o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłana Sprzedawcy:
   1. pocztą elektroniczną – na adres email: monetyszczecin@gmail.com lub
   2. pocztą tradycyjną – na adres: „Antykwariat Synopsis Kajetan Tyrk”, al. Piastów 1/8U, 70-325 Szczecin; w przypadku umów zawieranych ze Sprzedawcą – Agnieszką Giergiel, wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy na wyżej wskazany adres jest równoznaczne z wysłaniem Sprzedawcy informacji o odstąpieniu od umowy.
  6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie informacji, dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
  8. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy; Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody płatności, jak użyta przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
  10. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu dla zwrotu Towaru wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Równocześnie ze zwrotem Towaru, Konsument zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego od Sprzedawcy paragonu.
  11. Zwrotu Towaru należy dokonać przesyłką pocztową, kurierską lub w inny wybrany sposób na adres: „Antykwariat Synopsis Kajetan Tyrk”, al. Piastów 1/8U, 70-325 Szczecin; w przypadku umów zawieranych ze Sprzedawcą – Agnieszką Giergiel, wysłanie przesyłki na wyżej wskazany adres jest równoznaczne z wysłaniem Sprzedawcy podlegającego zwrotowi Towaru. W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia Towaru podczas transportu, Sprzedawca zaleca wybór takiego samego sposobu transportu Towaru, jaki został użyty dla jego dostawy do Konsumenta.
  12. Konsumenta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
  13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi również ryzyko uszkodzenia Towaru podczas zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 7. Informacja o rękojmi za wady:
  1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Nabywcy Towaru pozbawionego wad fizycznych lub prawnych i odpowiada względem Nabywcy za takie wady (rękojmia za wady). Jeżeli Towar ma wadę, Nabywca może: żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo jego naprawy, żądać obniżenia ceny za Towar albo odstąpić od Umowy sprzedaży.
  2. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt. 1, Nabywca powinien przesłać Sprzedawcy oświadczenie o swoim żądaniu, informując Sprzedawcę o: danych Nabywcy umożliwiających jego identyfikację, numerze zamówienia, wadach Towaru. Oświadczenie powinno zostać przesłane Sprzedawcy w sposób opisany w ust. 6 pkt 5.
  3. W przypadku żądania wymiany Towaru na wolny od wad albo jego naprawy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, Nabywca jest zobowiązany do przesłania Towaru, przesyłką pocztową lub kurierską, na adres Sprzedawcy określony w ust. 6 pkt 5.
  4. Po otrzymaniu od Nabywcy kompletnego oświadczenia oraz, gdy jest to wymagane, zwrotu Towaru, Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do rozpatrzenia zgłoszonego żądania. O swojej decyzji Sprzedawca informuje Nabywcę w formie pisemnej lub emailem.
  5. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z uprawnienia odstąpienia od umowy na podstawie rękojmi za wady oraz zwrotu Towaru w związku ze skorzystaniem z tego uprawnienia, Nabywca, równocześnie ze zwrotem Towaru, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego od Sprzedawcy paragonu.
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
   2. https://uokik.gov.pl/pomoc_dla_konsumentow.php
   3. https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).